برگزیده ها
1399/2/28 یکشنبه
شماره و ايميل اساتيد و كاركنان دانشگاه پيام نور تربت جام
شماره و ايميل اساتيد و كاركنان دانشگاه پيام نور تربت جام

.

ایدی تلگرام و ایمیل اساتید محترم دانشگاه پیام نور تربت جام جهت ارتباط دانشجویان گرامی:
استاد خالقی:
@h0khaleghi
استاد طاوسی:
@mojtabatavoosi
استاد محمدپور: 
@mohamadpour77
استاد شخمگر:
shokhmgar0188@yahoo.com
استادحسینی:
@alimhoseini69
استاد بارفروش:
@hosein6511
استاد کرانی:
 
Mkaran642@gmail.com
استاد آزادی(آقای آزادی):
mortezaazadi15@yahoo.com
استاد آزادی  ( خانم آزادی):
@sazadi322
استاد فخار:
@Fakhar-mshd
Fakhar.mshd@gmail.com
استاد انصاری:
@ansari3297
Minaansari544@gmail.com
استاد سرافرازی:
@Sarafrazi94
استاد بختیاری:
haba1400@yahoo.com
استاد کبودانی:
M_kaboudani@yahoo.com
استاد یاری:
@mahmodyarii
استاد انساندوست:
@Drensandoost
استاد رضایی :
@Rezaei4484
شماره تماس و ایدی استاد رضوی :
9153284643
@alireza_razavi_d
استاد سلجوقی : 
@farhad_saljoghi
استاد صالحی 
9388409235
استاد یوسفی
salimehyosefi8@gmail.com
استاد صابری
@yasersaberii
خانم جلیلی مسئول آموزش :
@a_jalili60

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر