:.رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور تربت جام
1398/8/6 دوشنبه

جدول رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور تربت جام

ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

مقطع

1

حقوق

کارشناسی

2

مدیریت

بازرگانی

کارشناسی

3

مدیریت

جهانگردی

کارشناسی

4

مدیریت

صنعتی

کارشناسی

5

مدیریت

دولتی

کارشناسی

6

حسابداری

کارشناسی

7

روانشناسی

عمومی

کارشناسی

8

روانشناسی

مشاوره

کارشناسی

9

علوم اجتماعی

پژوهشگری

کارشناسی

10

علوم اجتماعی

تعاون و رفاه

کارشناسی

11

اقتصاد

کارشناسی

12

مترجمی زبان

کارشناسی

13

الهیات

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی

14

الهیات

فلسفه و کلام

کارشناسی

15

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

16

کشاورزی

مهندسی علوم کشاورزی

کارشناسی

17

جغرافی

برنامه ریزی شهری

کارشناسی

18

جغرافی

برنامه ریزی روستایی

کارشناسی

19

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

20

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

21

زمین شناسی

محض

کارشناسی