:.اداری و مالی دانشگاه پیام نور تربت جام
1398/7/29 دوشنبه
                                                                                   معرفی کارکنان دانشگاه پیام نور تربت جام 
 
ردیف نام و نام خانوادگی  سمت  مدرک تحصیلی عکس


1

 
آقای حسین خالقی ریاست دانشگاه پیام نور تربت جام  دکتری مدیریت بازرگانی
2 آقای حسن طایر معاونت آموزشی فوق لیسانی فیزیک
3 خانم مرضیه نوری هیات علمی رشته جغرافیا دکتری جغرافی
 
4 خانم زهرا شخمگر  هیات علمی رشته روانشناسی دکتری روانشناسی
5 خانم ملیحه محمد پور هیات علمی رشته  علوم اجتماعی فوق لیسانس علوم اجتماعی
6 آقای مجتبی  طاوسی مسئول اداری و مالی  فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
7 آقای هادی صدیقی مسئول فرهنگی  فوق لیسانس ریاضی
8 خانم اکرم جلیلی مسئول آموزش لیسانس علوم تربیتی
9 خانم صدیقه حیدری مسئول امور دانشجویی و شهریه لیسانس علوم تربیتی
10 خانم زهرا سید آبادی مسئول فارغ التحصیلان لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی
11 آقای عبدالرحیم رضایی مسئول دفتر ریاست  لیسانس روانشناسی